Domki w Dziwnówku - regulamin

Dla bezpieczeństwa i komfortu naszych gości przygotowaliśmy regulamin naszego ośrodka.

  Regulamin O.W. Family-Holiday
  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie O.W. „Family-Holiday” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie Gościa, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie O.W. „Family-Holiday” w Dziwnówku.
  3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Recepcji Ośrodka, a także na stronie Ośrodka www.family-holiday.pl.
  4. Pokoje oraz domki są wynajmowane na „doby hotelowe”. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00-17.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
  5. W dniu przyjazdu należy dokonać wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem.
  6. Opłata za pobyt w O.W. „Family-Holiday” wraz z opłatą miejscową pobierana jest z góry. Płatność gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem najpóźniej dzień przed rozpoczęciem świadczeń.
  7. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
  8. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
  9. Na prośbę Gościa wynajmującego domek lub pokój może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo Ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. Dzieci są wliczane do całkowitego obłożenia domków i pokoi. Nie przekraczamy maksymalnej liczby osób w domkach/pokojach zgodnie ze specyfikacją w cennikach.
  10. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz przebywania osób z poza Ośrodka. Odwiedziny u Gości odbywają się do godziny 21.00 po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w recepcji Ośrodka. Osoby zapraszające gości na teren Ośrodka odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody.
  11. Ośrodek może odmówić przyjęcia oraz zakwaterowania Gościa, który podczas wcześniejszych pobytów naruszył Regulamin obiektu O.W. „Family-Holiday”.
  12. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.
  13. Każda osoba łamiąca Regulamin zostanie poproszona przez personel Ośrodka o opuszczenie terenu Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. W przypadku odmowy, będzie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
  14. O.W. „Family-Holiday” świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
  15. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji lub właściciela O.W. „Family-Holiday”.
  16. Z atrakcji ośrodka m.in. placu zabaw, bawialni wewnętrznej z małpim gajem dla dzieci, basenu z brodzikiem dla dzieci oraz strefy SPA. Goście ośrodka mogą korzystać w godzinach wyznaczonych przez kierownictwo FH. Godziny uzależnione są od okresu pobytu oraz obłożenia ośrodka.
  17. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 rano. Osoby zakłócające ciszę nocną mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do odszkodowania.
  18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.
  19. Na terenie Ośrodka do dyspozycji Gości jest plac zabaw oraz bawialnia z małpim gajem Dzieci z nich mogą korzystać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów zgodnie z regulaminami. W związku z tym, ze to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci prosimy o wzmożoną opiekę nad nimi.
  20. Na terenie placu zabaw zabrania się kopania dołków. Nawierzchnia placu zabaw jest podkładem, służącym amortyzacji przed ewentualnymi upadkami. Zgodnie z normą  dotyczącą  placów zabaw EN 1176 – 2009 r. Nawierzchnia placu zabaw może być także zrobiona z piasku lub żwiru. Przy czym norma określa grubość warstwy takiej nawierzchni w zależności od krytycznej wysokości upadku.
  Dla krytycznej wysokości upadku mniejszej bądź równej 2 m, musi to być warstwa minimum 20 cm, a dla 3 m – 30 cm.
  21. Osoba wynajmująca pokój lub domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu oraz ilości wyposażenia zgodnie z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i umyślne lub przypadkowe uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Nie zgłoszenie uwag oraz zastrzeżeń co do stanu technicznego oraz wyposażenia w momencie wprowadzenia do domku/pokoju równoznaczne jest z tym, że domek/pokój został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag oraz zastrzeżeń gościa.
  22. Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast w Recepcji Ośrodka.
  23. Osoby dewastujące infrastrukturę ośrodka oraz teren ośrodka m.in. domki/pokoje, ich wyposażenie oraz ich otoczenie, plac zabaw itp. ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody.
  24. Przed opuszczeniem Ośrodka Gość jest zobowiązany do zdania domku/pokoju w celu sprawdzenia stanu oraz ilości wyposażenia. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń lub braków wyposażenia zweryfikowanych przy odbiorze domku/pokoju przez obsługę będą dochodzone na drodze polubownej, a ostatecznie sądowej.
  25. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach oraz pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów nie będących na wyposażeniu domku lub pokoju (np. grzałek elektrycznych, palników gazowych oraz świec) mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do wynajmowanych pomieszczeń łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
  26. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania wynajmowanych pomieszczeń.
  27. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju lub domku przez wyjeżdżającego      Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca.
  28. W domkach wyposażonych w aneks kuchenny obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł na dodatkowe specjalistyczne sprzątanie związane z odświeżaniem pokoju. Istnieje możliwość smażenia ryb w ogólnie dostępnym aneksie kuchennym.
  29. W pokojach i domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych używek, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz.55 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz.529). W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł na dodatkowe specjalistyczne sprzątanie związane z odświeżaniem pokoju.
  30. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w wynajmowanych pomieszczeniach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszając ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
  31. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy ogólnikowo posprzątać wynajmowany pokój lub domek m.in. umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników na śmieci.
  32. Wjazd i parkowanie pojazdów jest wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu wyznaczonym do parkowania.
  33. W domkach jest pobierana dodatkowa opłata za media, prąd i woda zgodnie z cennikiem Family-Holiday.
  34. Przy rezygnacji powyżej 21 dni przed planowanym przyjazdem: istnieje możliwość bez kosztowej zmiany terminu pobytu z zaliczeniem w całości wpłaconej zaliczki na poczet nowej rezerwacji lub zwrot zaliczki pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł. Zaliczka zostanie zwrócona w miarę możliwości finansowych w terminie określonym przez kierownictwo.
  35. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości.
  36. Wpłata zaliczki równoważna jest z akceptacją regulaminu ośrodka oraz cennika, które umieszczone są na stronie www.family-holiday.pl.

Przyjedź i ciesz się niezapomnianym wypoczynkiem