Domki w Dziwnówku - regulamin

Dla bezpieczeństwa i komfortu naszych gości przygotowaliśmy regulamin naszego ośrodka.

Regulamin O.W. Family-Holiday


 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie O.W. „Family-Holiday” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie Gościa, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie O.W. „Family-Holiday” w Dziwnówku.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Recepcji Ośrodka, a także na stronie Ośrodka www.family-holiday.pl.
 4. Pokoje oraz domki są wynajmowane na „doby hotelowe”. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00-17.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 5. W dniu przyjazdu należy dokonać wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem i rozliczeniem pobytu.
 6. Opłata za pobyt w O.W. „Family-Holiday” wraz z opłatą miejscową pobierana jest z góry. Płatność gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem najpóźniej dzień przed rozpoczęciem świadczeń.
 7. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 8. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Na prośbę Gościa wynajmującego domek lub pokój może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo Ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. Dzieci są wliczane do całkowitego obłożenia domków i pokoi. Nie przekraczamy maksymalnej liczby osób w domkach/pokojach zgodnie ze specyfikacją w cennikach.
 10. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz przebywania osób z poza Ośrodka. 
 11. Ośrodek może odmówić przyjęcia oraz zakwaterowania Gościa, który podczas wcześniejszych pobytów naruszył Regulamin obiektu O.W. „Family-Holiday”.
 12. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.
 13. Każda osoba łamiąca Regulamin zostanie poproszona przez personel Ośrodka o opuszczenie terenu Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. W przypadku odmowy, będzie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 14. O.W. „Family-Holiday” świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 15. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji lub właściciela O.W. „Family-Holiday”.
 16. Z atrakcji ośrodka m.in. placu zabaw, bawialni wewnętrznej z małpim gajem dla dzieci, basenu z brodzikiem dla dzieci oraz strefy SPA. Goście ośrodka mogą korzystać w godzinach wyznaczonych przez kierownictwo FH. Godziny uzależnione są od okresu pobytu oraz obłożenia ośrodka.
 17. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 rano. Osoby zakłócające ciszę nocną mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do odszkodowania.
 18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.
 19. Na terenie Ośrodka do dyspozycji Gości jest plac zabaw oraz bawialnia z małpim gajem Dzieci z nich mogą korzystać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów zgodnie z regulaminami. W związku z tym, ze to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci prosimy o wzmożoną opiekę nad nimi.
 20. Na terenie placu zabaw zabrania się kopania dołków. Nawierzchnia placu zabaw jest podkładem, służącym amortyzacji przed ewentualnymi upadkami. Zgodnie z normą  dotyczącą placów zabaw EN 1176 – 2009 r. Nawierzchnia placu zabaw może być także zrobiona z piasku lub żwiru. Przy czym norma określa grubość warstwy takiej nawierzchni w zależności od krytycznej wysokości upadku. Dla krytycznej wysokości upadku mniejszej bądź równej 2 m, musi to być warstwa minimum 20 cm, a dla 3 m – 30 cm.
 21. Osoba wynajmująca pokój lub domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu oraz ilości wyposażenia zgodnie z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i umyślne lub przypadkowe uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Nie zgłoszenie uwag oraz zastrzeżeń co do stanu technicznego oraz wyposażenia w momencie wprowadzenia do domku/pokoju równoznaczne jest z tym, że domek/pokój został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag oraz zastrzeżeń gościa.
 22. Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast w Recepcji Ośrodka.
 23. Osoby dewastujące infrastrukturę ośrodka oraz teren ośrodka m.in. domki/pokoje, ich wyposażenie oraz ich otoczenie, plac zabaw itp. ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody.
 24. Przed opuszczeniem Ośrodka Gość jest zobowiązany do zdania domku/pokoju w celu sprawdzenia stanu oraz ilości wyposażenia. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń lub braków wyposażenia zweryfikowanych przy odbiorze domku/pokoju przez obsługę będą dochodzone na drodze polubownej, a ostatecznie sądowej.
 25. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach oraz pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów nie będących na wyposażeniu domku lub pokoju (np. grzałek elektrycznych, palników gazowych oraz świec) mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do wynajmowanych pomieszczeń łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 26. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania wynajmowanych pomieszczeń.
 27. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju lub domku przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca.
 28. W domkach wyposażonych w aneks kuchenny obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł na dodatkowe specjalistyczne sprzątanie związane z odświeżaniem pokoju. Istnieje możliwość smażenia ryb w ogólnie dostępnym aneksie kuchennym.
 29. W pokojach i domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych używek, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz.55 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz.529). W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł na dodatkowe specjalistyczne sprzątanie związane z odświeżaniem pokoju.
 30. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w wynajmowanych pomieszczeniach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszając ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 31. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy ogólnikowo posprzątać wynajmowany pokój lub domek m.in. umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników na śmieci.
 32. Wjazd i parkowanie pojazdów jest wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu wyznaczonym do parkowania.
 33. Pobyt zwierząt domowych jest możliwy wyłącznie za zgodą Recepcji i kierownictwa. Zwierzęta przyjmowane są jedynie w domkach poza sezonami A+ i A. Akceptowalne są jedynie psy małych ras, do około 7 kg. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwierzęcia domowego.
 34. Nie ma możliwości zakwaterowania ze zwierzęciem domowym w pokojach.
 35. W domkach jest pobierana dodatkowa opłata za media, prąd i woda zgodnie z cennikiem Family-Holiday.
 36. Przy rezygnacji powyżej 21 dni przed planowanym przyjazdem: istnieje możliwość bez kosztowej zmiany terminu pobytu z zaliczeniem w całości wpłaconej zaliczki na poczet nowej rezerwacji lub zwrot zaliczki pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł. Zaliczka zostanie zwrócona w miarę możliwości finansowych w terminie określonym przez kierownictwo.
 37. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości.
 38. Skażenia biologiczne lub inne czynniki powodowane przez dostawców wody, energii elektrycznej lub osoby trzecie (niewynikające z działania obsługi) a także prace technologiczne lub naprawcze mogą wpłynąć na przerwę w funkcjonowaniu placu zabaw, bawialni, sali bilardowej, basenów i strefy SPA.
 39. Wpłata zaliczki równoważna jest z akceptacją regulaminu oraz cennika, które umieszczone są na stronie www.family-holiday.pl.

OW Family-Holiday

Regulamin Basenu

I. CZĘŚĆ OGÓLNA


 1. Obiekt stanowi kompleks basenów – basen rekreacyjny oraz jacuzzi i mini basen/brodzik dla dzieci wraz z zapleczem sanitarnym.
 2. Podmiotem zarządzającym obiektem jest Ośrodek Family Holiday.
 3. Kompleks basenów oraz strefa SPA w celu zapewnienia komfortu oraz standardu usługi jest dostępna bezpłatnie tylko dla osób przebywających w danym momencie na terenie OW Family-Holiday tzw. osoby wynajmujące domki oraz pokoje.
  Osoby odwiedzające naszych Gości oraz osoby którym zakończył się pobyt nie mogą korzystać z w/w kompleksu. Ratownik oraz wyznaczony personel ośrodka ma prawo zweryfikować tożsamość osób przebywających na terenie kompleksu. Osoby z zewnątrz przebywające na terenie kompleksu basenowego oraz SPA zostaną wyproszone i obciążone karą finansową w kwocie 200 zł. za osobę.
 4. Godziny otwarcia obiektu wywieszone są na drzwiach wejściowych obiektu. Godziny uzależnione są od okresu pobytu oraz obłożenia ośrodka.
 5. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są, przed wejściem na jego teren, do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego bezwzględnego przestrzegania. Nabycie pobytu w ośrodku FH jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z Regulaminem.
 6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie basenu tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Osoby przebywające na terenie obiektu a naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników, a w szczególności ratowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  1. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych, używania zakazanych środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
  2. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  3. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  4. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych użytkowników.
 9. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, które naruszałyby dobra osobiste klientów, tj. w przebieralniach, toaletach i pomieszczeniach natrysków.
 10. 10. Ratownik może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię oraz strefę SPA ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających, tj. 50 osób.
 11. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (niedopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje w szatni.
 12. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.
 13. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie obiektu kierownictwo ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Skażenia biologiczne lub inne czynniki powodowane przez dostawców wody, energii elektrycznej lub osoby trzecie ( niewynikające z działania obsługi ) a także prace technologiczne mogą wpłynąć na przerwę w funkcjonowaniu basenów i stery SPA.

II. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do umieszczenia i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów w wyznaczonych szafkach i zamykania tych szafek.
 2. Przed wyjściem z szatni na basen należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach kierownictwo ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie całego ciała pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp.
 4. Na terenie hal basenowych obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne:
  Dzieci do 3 roku życia obowiązują pielucho-majtki przeznaczone do pływania.
 5. Ze strefy basenów mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu zabrania się w szczególności osobom z: zakaźnymi chorobami skóry oraz ostrą infekcją wirusową lub bakteryjną.
 6. Osoby z objawami chorobowymi takimi jak skłonność do omdleń, ataków epilepsji, choroby układu krążenia, osoby niepełnosprawne mogą przebywać na terenie hal basenowych jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić Obsłudze dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem. Osoby te korzystają z atrakcji wodnych na własną odpowiedzialność.
 7. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  1. wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
  2. biegania, skakania z brzegów basenów,
  3. wrzucania do wody przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
  4. wnoszenia żywności oraz innych towarów w opakowaniach szklanych,
  5. hałasowania,
  6. wszczynania fałszywych alarmów,
  7. zanieczyszczania wody basenowej,
  8. niszczenia wyposażenia.
 8. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie czy urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 9. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
 10. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na terenie obiektu w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich utratę.
 11. Osoby przebywające na hali basenowej powinny bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika i obsługi, zamieszczonych znaków, tabliczek informacyjnych oraz regulaminów.

Życzymy miłej zabawy i wypoczynku Zarząd OW Family-Holiday.

Przyjedź i ciesz się niezapomnianym wypoczynkiem